Tin Khác

Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010

Bao Cao Tong Ket Hd Kd Nam 2009 Ke Hoach Kd Nam 2010 Bao Cao Tong Ket Hd Kd Nam 2009 Ke Hoach Kd Nam 2010
Bao Cao Tong Ket Hd Kd Nam 2009 Ke Hoach Kd Nam 2010

       TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY  CP XNK  HÀNG CÔNG NGHIỆP                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            -------------                                                                                                        ------------

                                                                                                                                                                                                                                    Tp.Hồ chí Minh, Ngày      tháng 02  năm 2010

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KD NĂM 2009

& KẾ HOẠCH KD NĂM  2010

 

                          

                                   PHẦN I :TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2009

 

                   I / TÌNH HÌNH CHUNG

 

  1/ Thuận lợi:

          Trong năm 2009 nền kinh tế Thành phố đã có những dấu hiệu phục hồi, điều này cũng làm nền tảng để các doanh nghiệp đề ra các phương án, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp mình.

                     Được sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn, Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành C.ty tiến hành giải quyết số nợ tồn đọng lâu năm của đơn vị và đã thanh toán giải tỏa được một số nợ lớn, làm cơ sở cho việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước và phát triển hoạt động kinh doanh của C.ty cho năm sau.

                     - Công Ty đã thanh toán dứt điểm số nợ vay của Ngân hàng CP ngoại thương Việt Nam với số nợ gốc  4.758.649.621 đồng và được Ngân hàng xóa phần nợ lãi phát sinh.

                     - Công Ty đã thanh toán dứt điểm nợ tồn đọng nhiều năm với Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, C.ty đã nộp tổng số tiền thuế là 2.356.452.847 đồng.

                     - Công Ty đã giải quyết bán được một số lượng lớn hàng hóa tồn kho lâu năm, khó bán tồn tại qua nhiều thời kỳ, giải phóng được diện tích mặt bằng kho và đưa vào khai thác kinh doanh.

                     - Công Ty tiến hành sắp xếp lại bộ máy kinh doanh, tổ chức lại nhân sự cho tinh gọn phù hợp với mục tiêu, định hướng của C.ty, số CBCNV dôi ra được Ban Điều Hành cùng trao đổi với Ban Chấp hành Công Đoàn giải quyết các chế độ chính sách phù hợp với Pháp luật về Lao động.

          - Thu hồi được chi phí xây dựng Chi nhánh Tháp Mười với số tiền là 783.000.000 đồng.

 

        2/ Khó khăn:

Từ cuối năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở nước ta, làm cho tốc độ tăng trưởng năm 2009 của nền kinh tế chậm lại, điều này cũng góp phần đáng kể ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp.

                   Công việc quyết toán chuyển thể giai đọan doanh nghiệp Nhà Nước chậm và kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thực hiện đề án cổ phần hóa của C.ty mặc dù Ban Điều Hành tích cực đôn đốc các bộ phận liên quan nhưng đến nay đang chờ kết luận của các Ban Ngành để hoàn tất quyết toán nhằm giải quyết các phần vốn không có thực trong phần giá trị doanh nghiệp của C.ty khi cổ phần hóa.

C.ty được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố giao tài sản bất động sản để cổ phần hóa,  nhưng từ đầu năm 2009 C.ty đã liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM đăng ký các Hợp đồng thuê đất, nhưng đến nay vẫn chưa ký kết được Hợp đồng thuê đất để thực hiện đề án cổ phần hóa của Công Ty.

C.ty chưa có định hướng kinh doanh ngành hàng chủ lực, do đó trong kinh doanh C.ty  phải cơ cấu lại mặt hàng, ngành hàng cho phù hợp với điều kiện của C.ty.

         Về hoạt động tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, do C.ty hoạt động không hiệu quả, phải tiến hành giải thể các đơn vị và sáp nhập các phòng ban C.ty trong năm 2008 từ đó giảm lực lượng lao động trong đó đa phần là Đoàn viên Thanh niên (đa số hết hạn Hợp đồng và một số khác xin nghỉ việc do lương thấp) nên lực lượng Đoàn viên Thanh niên không còn đủ để duy trì hoạt động Chi Đoàn và cấp Ủy có văn bản đế nghị Đoàn Tổng Công Ty cho số Đoàn viên còn lại  (01 Đoàn viên) sinh hoạt ghép với đơn vị bạn.

 

           II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2009 :

     Trong  năm 2009 Công ty đã thực hiện được một số các công việc sau:

     1/ Kinh doanh nội địa :

        Sau khi sắp xếp cơ cấu lại bộ máy kinh doanh, đầu năm 2009 C.ty còn lại Chi nhánh Mộc Bài, Cửa hàng 32 và Cửa hàng 355 Củ Chi, doanh số bán hàng chỉ đạt 7,9 tỷ chỉ đạt 20% so với năm 2008 (năm 2008 còn nhiều cửa hàng), hoạt động bán buôn với các khách hàng Dân Thuận, Nguyên Đạt cũng hạn chế do ảnh hưởng tình hình suy thoái kinh tế.

 

     2/ Kinh doanh xuất nhập khẩu:

        Công ty thực hiện nhập khẩu các loại hàng hóa tạp phẩm như bản lề sàn các lọai, khóa cửa có tay nắm …từ các quốc gia như Ý, Nhật, Thái Lan và Trung Quốc…cung cấp cho thị trường với giá trị kim ngạch  nhập khẩu đạt được USD 266,363..

       Giá trị xuất khẩu tại chổ qua cửa khẩu Mộc Bài đạt được trong năm là 1.926.159.151 đồng.

 

    3/ Hoạt động Đầu tư :

          Trong hoạt động đầu tư, năm 2009 Công Ty được nhận cổ tức từ Ngân hàng CP Xuất    Nhập Khẩu TP.HCM (EXIMBANK) ngoài ra C.ty còn được mua thêm cổ phần theo tỉ lệ với số Cổ phần đang nắm giữ.

 

    4/ Kinh doanh dịch vụ :

       Sắp xếp lại kho sau khi giải phóng được số hàng hóa tồn kho lâu năm, số diện tích mặt bằng kho đem khai thác cho thuê mang lại hiệu quả cho C.ty.

 

     5/ Công tác khác :

        Thực hiện tốt các chế độ chính sách về Pháp Luật Lao Động đối với số anh chị em nghỉ việc ở Công ty.

Năm 2009 là năm đầu tiên từ khi cổ phần hóa đến nay C.ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, với sự mạnh dạn của Ban Điều Hành sắp xếp lại kinh doanh, giải thể các cửa hàng hoạt động không hiệu quả, sắp xếp tinh gọn lại nhân sự đủ năng lực và phù hợp với nhiệm vụ C.ty, mở rộng hợp tác kinh doanh khai thác các mặt bằng hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu vốn để có điều kiện phát triển kinh doanh .

     

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH N ĂM 2009

 

 

 

 

 

Ñôn vò tính: VNÑ

CHỈ TIÊU

 S

KH NĂM 2009

THỰC HIỆN 2009

 

 

     TỔNG DOANH THU  

 

    17.240.000.000

   14.091.043.227 

1

Doanh thu baùn haøng, cung caáp dòch vuï

01

        13.800.000.000

      7.939.451.910

2

Caùc khoaûn giaûm tröø

02

 

 

3

Doanh thu thuaàn

10

        13.800.000.000

      7.939.451.910

4

Giaù voán haøng baùn

11

        13.290.539.830

      7.429.233.632

5

Lôïi nhuaän goäp ( 20=10-11 )

20

            509.460.170

510.218.278

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

          3.440.000.000

      6.151.591.317

7

Chi phí taøi chính

22

            150.000.000

620.663.930

 

Trong ñoù chi phí laõi vay Toång Cty

23

 

148.25.000

8

Chi phí baùn haøng

24

 

 

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

          3.559.837.801

4.468.114.463

10

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh
[30=20+(21-22(24+25)]

30

             239.622.369

         1.573.031.202

11

Thu nhaäp khaùc

31

            478.377.631

377.455.453

12

Chi phí khaùc

32

            300.000.000

121.554.068

13

Lôïi nhuaän khaùc (33=31-32)

33

            178.377.631

  255.891.385         

14

Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá (40=30+33)

40

            418.000.000

1.828.922.587

15

Chi phí Thueá thu nhaäp DN hieän haønh

41a

            104.500.000

         457.230.647

16

Chi phí Thueá thu nhaäp DN hoaõn laïI

41b

 

 

17

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (50=40-41)

50

            313.500.000

1.371.691.940

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

PHẦN II :  KẾ HOẠCH  KINH DOANH NĂM  2010

 

                   I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

 

            1/ Thuận lợi :

          - Được sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty Thương mại Sài Gòn, Ban Điều hành đã tiến hành thanh toán số nợ của Ngân hàng CP Ngọai thương Việt Nam và nộp số thuế tồn đọng với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, làm cơ sở thuận lợi cho việc quyết toán giai đoạn doanh nghiệp Nhà Nước.

          - Công ty cũng đã giải phóng được số lượng lớn hàng tồn kho lâu năm, số diện tích mặt bằng kho dôi ra được đưa vào khai thác cho thuê mang lại hiệu quả cho Công ty.

          - Lành mạnh hóa tài chính của C.ty thông qua quyết toán  giai đọan doanh nghiệp Nhà Nước để loại trừ các phần vốn không có thực.

          - Với tình hình kinh tế của Thành Phố trong những tháng cuối năm có dấu hiệu hồi phục và kết quả đạt được của năm 2009 làm đà để C.ty phấn đấu đăng ký chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 .

 

           2/ Khó khăn :

         - Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tuy có được cải thiện nhưng còn ở mức thấp, tăng trưởng cả nước có tăng hơn so với các nước trong khu vực nhưng giảm so với những năm trước, điều này cũng làm ảnh hưởng  đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có C.ty INEXIM.

          - C.ty chưa có định hướng kinh doanh ngành hàng chủ yếu do đó phải cơ cấu lại ngành hàng, mặt hàng sau cho tiết kiệm, giảm chi phí, đơn vị bán lẻ cần phải cân nhắc việc mua bán các mặt hàng có lợi thế nhất là mặt hàng công nghệ, các mặt hàng mà các đơn vị thành viên  của Tổng Công ty nắm lợi thế trên thị trường.

 

KẾ HOẠCH NĂM 2010

 

CHỈ TIÊU

S

TH KĂM 2009

KH NĂM 2010

S/S % 2010/2009

 

 

   TỔNG DOANH THU

 

 14.091.043.227

 53.000.000.000

376,12

1

D.THU BÁN HÀNG & C.CẤP D.VỤ

1

7.939.451.910

49.100.000.000

618,43

 

Trong đoù :

2

 

 

 

 

 

Doanh thu baùn haøng

 

7.794.360.994

48.600.000.000

 

 

 

Doanh thu dòch vuï

 

145.090.916

500.000.000

 

2

Caùc khoaûn giaûm tröø

2

 

 

 

3

Doanh thu thuaàn

10

7.939.451.910

49.100.000.000

 

4

Giaù voán haøng baùn

11

7.429.233.632

47.890.000.000

 

5

Lôïi nhuaän goäp ( 20=10-11 )

20

510.218.278

1.210.000.000

 

6

Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính

21

6.151.591.317

3.900.000.000

63,39

7

Chi phí taøi chính

22

620.663.930 

 

 

 

Trong ñoù chi phí laõi

23

148.250.000 

        

 

8

Chi phí baùn haøng

24

 

 

 

9

Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp

25

4.468.114.463

3.740.000.000

83,70

 

Trong ñoù :

 

 

 

 

 

 

Löông

 

1.743.744.257 

1.476.000.000

 

 

 

Côm

 

292.080.000 

352.000.000

 

 

 

BHXH + BHYT + BHTN

 

382.656.729 

292.000.000

 

 

 

Trôï caáp nghæ vieäc

 

 

0

 

 

 

Khaáu hao

 

1.229.501.412

860.000.000

 

 

 

Chi phí quản lý HC

 

449.051.652

480.000.000

 

 

 

Chi phí phaân boå coâng cuï

 

0

180.000.000

 

 

 

Chi phí khaùc

 

 371.080.413

100.000.000

 

10

Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng kinh doanh

30

1.573.031.202

1.370.000.000

 

[30=20+(21-22(24+25)]

87,09

11

Thu nhaäp khaùc

31

377.445.453

        

 

12

Chi phí khaùc

32

121.554.385

 

 

13

Lôïi nhuaän khaùc (33=31-32)

33

255.891.385

 

 

14

Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá (40=30+33)

40

1.828.922.587

1.370.000.000

 

15

Chi phí Thueá thu nhaäp DN hieän haønh

41a

457.230.647

342.500.000

 

16

Chi phí Thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi

41b

 

 

 

17

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN (50=40-41)

50

1.371.691.940

1.027.500.000

74,90

 

II/ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN :

 

       1/ Kinh doanh nội địa :

        - Tiếp tục duy trì cửa hàng bán lẻ tại 32 Nguyển Duy Dương, Quận 5, chọn lựa các mặt hàng bán nhanh, mua tận gốc của các Xí nghiệp, nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ.

        - Tìm đối tác đẩy mạnh bán buôn thông qua các chợ đầu mối, các Công ty, hình thành các đại lý bán Bia Sài gòn các lọai, Bia Tiger, Bia Heineken (C.ty liên doanh với Tổng Công Ty) việc này cần được sự hổ trợ của Tổng Công Ty.

 

      2/ Kinh doanh xuất nhập khẩu :

       - Về nhập khẩu: tiếp tục hợp tác nhập khẩu các lọai máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, phương tiện vận chuyển, ôtô các loại, các mặt hàng tạp phẩm như bản lề sàn, khóa cửa tay nắm các loại.

       - Về xuất khẩu: đẩy mạnh tìm kiếm khai thác các nguồn hàng mới nhất là hàng nông sản để xuất khẩu, tìm kiếm khách hàng  để mở rộng các hoạt động xuất khẩu.

 

      3/ Đầu tư tài chánh :

      - Đề xuất với cấp trên cho phép bán số cổ phiếu của Nhà Nước cho những nhà đầu tư có tiềm năng, có nhiều lợi thế trên thị trường ( Nhà nước chiếm khoảng 20% vốn điều lệ).

      - Tiếp tục duy trì nguồn vốn cổ phiếu tại Ngân hàng Eximbank để nhận cổ tức năm 2010, nếu có điều kiện thì C.ty sẽ đầu tư mua cổ phiếu ở các doanh nghiệp hoặc các Ngân hàng mới cổ phần hóa.

 

      4/ Đầu tư xây dựng :

          Hiện nay dự án Đại lộ Đông Tây của Thành phố đang được hoàn thiện, C.ty đề xuất với Hội Đồng Quản Trị C.ty cho phép đầu tư xây mới tại mặt bằng số 93-94 Trần văn Kiểu, Quận 5, Tp.HCM để dùng làm văn phòng làm việc  và giao dịch.

          Tìm các đối tác có năng lực để hợp tác khai thác tòa nhà 32 Nguyển Duy Dương, có thể làm trường học hoặc khu thương mại tổng hợp kết hợp với làm văn phòng cho thuê..

          Tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực để hợp tác khai thác các mặt bằng hiện có của       C.ty một cách hiệu quả.

 

      5/ Công tác khác :

      - Tiếp tục rà soát và cũng cố tổ chức hoạt động kinh doanh, thuyên chuyển và tuyển dụng  cán bộ có năng lực, nghiệp vụ chuyên môn.

      - Sử dụng phần mềm kế toán  để quản lý điều hành tác nghiệp trong hoạt động tài chính kế toán.

  

       Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo và CBCNV C.ty được tham gia học tập các lớp bồi dưỡng kiến thức về Pháp luật, lớp học tập kỷ năng đàm phán, ngoại ngữ và tin học do Tổng Công Ty tổ chức.

 

        Để thực hiện KHKD năm 2010 đạt hiệu quả rất mong sự hổ trợ và giúp đở của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn.

 

        Trân trọng .

                                                                                   

         

                                                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

      

            Nơi  nhận:

                   - Phó TGĐ Trần Thành Nam

.                  - HĐQT

                   - Các phòng-CĐ

                   - Lưu KHKD

 

 

QUẢNG CÁO
Online 7
Lượt truy cập 753504
Bản quyền © 2014 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG CÔNG NGHIỆP. Designed & Developed by EMSVN.COM